Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

„KODEX ETIKY“ - ČLENA ASOCIACE ZÁMKOVÝCH A KLÍČOVÝCH SLUŽEB ČR-"AZKS"- (Tisk 1.2.2012)

1. Úvodní ustanovení

Kodex nenahrazuje právní regulaci zabezpečení a ochrany majetku i osob, nýbrž na ni
navazuje doplněním o etické zásady. Kodex je určen všem subjektům působícím v oblasti zámkových a klíčových služeb a stanoví jim pravidla profesionálního chování. Kodex zároveň informuje veřejnost o mezích, které subjekty působící v zabezpečení a ochraně dobrovolně přijaly a hodlají je sami vynucovat prostřednictvím etické samoregulace.

Etické normy navazují na normy právní, předpokládají jejich plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu. Kodex hodlá napomáhat uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže) konkretizuje na oblast poskytování technických služeb k ochraně a zabezpečení majetku a osob.

 

2. Obecné zásady chování členských firem

Členské firmy se ve vzájemných vztazích řídí těmito zásadami:

Ve vztahu k zákazníkům:

 • svoji podnikatelskou činnost poskytují zákazníkům formou výrobků nebo služeb od-povídající maximální možnou ochranu majetku
 • nikdy nezneužijí technické znalosti zákazníka, poskytnou pravdivé informace a se-známí jej s nutností komplexního a systémového přístupu k zajištění kvalitní ochrany majetku
 • ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízejí vždy nejvyšší kvalitu odpovídající reálné potřebě
 • dodávané mechanické zámkové systémy a související organizační opatření vždy od-povídají evropským nebo národním normám a odborným předpisům Asociace zámkových a klíčových služeb
 • tam, kde to předpisy a pojišťovací podmínky vyžadují, používají výhradně výrobky, které mají osvědčení státem akreditovaných zkušebních laboratoří, autorizovaných osob a vyhovují požadavkům zákona č. 22/97 Sb.
 • v případě požadavku zákazníka na nižší úroveň bezpečnostního mechanického systému než je výše uvedeno upozorní jej písemně na tuto okolnost

 

 

Ve vzájemných vztazích:

 • v hospodářské soutěži respektují pravidla a obchodní zvyklosti. Vzájemnou soutěž vedou pomocí čestných a poctivých prostředků a zdržují se jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy
 • veškerá reklama je vedena pravdivě a v souladu s obecnými pravidly soutěže. V reklamě nepoužívají metodu srovnávání s jinými výrobky. Je vedena bez prvků klamavé reklamy.

3. Vztahy zaměstnanců firem k zákazníkům

Zaměstnanec firmy ve vztahu k zákazníkům dodržuje minimálně tato pravidla:

 • uplatňuje zdvořilý a korektní vztah ke všem zákazníkům
 • poskytuje úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace a vyvaruje se klamavého popisu výrobků, služeb a klamavé reklamy
 • zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zákazníků a bezpečnostní ochrany jejich majetku. Mlčenlivost zachovává i po skončení své činnosti ve firmě

4. Vztahy mezi firmou a zaměstnanci

Zaměstnanec se při své činnosti ve firmě řídí těmito etickými normami:

 • svědomitě a odpovědně reprezentuje svoji firmu
 • nezneužije odborných znalostí a svého postavení při jednání se zákazníkem
 • vyvaruje se všech činností, které vytváření konflikt jeho vlastních zájmů se zájmy své firmy
 • nepoužívá ve svůj prospěch informace a materiální prostředky své firmy
 • neučiní nic čím by své firmě ztížil nebo znemožnil plnění povinností vyplývajících z právního řádu nebo z tohoto kodexu

5. Uplatňování kodexu  AZKS

 • členové asociace se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto kodexu a zavazují se k jejich dodržování
 • členové asociace seznámí své zaměstnance s kodexem a zajistí, aby jej dodržovali
 • v případě rozporů mezi členskými firmami řeší tyto mezi sebou především dohodou
  a nebo prostřednictvím smírčí komise zřizované pro tyto případy prezidiem asociace

Soubory

název velikost popis typ
"Kodex etiky" člena AZKS 161.05 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování