Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Bytové domy – dveře, zamykání a požární bezpečnost staveb

Bytové domy – dveře, zamykání a požární bezpečnost staveb

https://www.tzb-info.cz/bezpecnost-budov/19774-bytove-domy-dvere-zamykani-a-pozarni-bezpecnost-staveb

Ochrana osob má ze zákona přednost před ochranou majetku. Pozor také na požární odolnost bytových dveří. Při výměně dveří platí ohlašovací povinnost majitele bytu. Byt je samostatný požární úsek.

Bytové domy – mechanické zábranné prostředky & požární bezpečnost staveb

Požadavky na zabezpečení majetku bývají velice často v rozporu s požadavky na požární bezpečnost staveb, a to v přímé návaznosti na ochranu života a zdraví osob. Zákon o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů jasně určuje nadřazenost ochrany osob nad ochranou majetku.

Vstupní dveře bytových domů

Panikový zámek ASSA ABLOY - FAB
Panikový zámek ASSA ABLOY - FAB

Nejvíce řešeným a diskutovaným problémem je uzamykání vstupních dveří v bytových domech. Policie České republiky svého času vydala letáky a nálepky doporučující zamykat hlavní vstupní dveře bytových domů. Tehdejší akce Policie ČR vyvolala silnou kritiku ze strany Hasičského záchranného sboru vzhledem k tomu, že tato doporučení odporovala normativním požadavkům ČSN 730810 a ČSN 730802 – dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod., a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.

Uzamykání bylo v přímém rozporu s požadavky na bezpečné a rychlé opuštění bytového domu. V době, kdy byla tato doporučení prezentována, byl ještě „zámek s panikovou funkcí“ poměrně neznámým pojmem.

Dnes je možné vyřešit požadavek na bezpečnost majetku a bezpečnost osob bez větších problémů. Ideálním řešením pro vstupní dveře bytových domů je použití elektromechanického samozamykacího zámku. Jak je z názvu patrné, dochází u zámku po zavření dveří do zárubně k automatickému uzamčení – vysunutí závory a zpevnění střelky. Na dveřích je osazeno kování klika/klika. Zámek se z venkovní strany otevírá pomocí klíče, nebo pomocí zfunkčnění venkovní kliky elektrickým impulsem z čtečky čipů nebo karet. Ostatním návštěvníkům domu je možné otevřít dveře pomocí impulsu z domácího telefonu.

Panikový zámek ERBI
Panikový zámek ERBI

Při odchodu z bytového domu se zámek odemkne stisknutím vnitřní kliky bez použití klíče. Zásadní však je, že po každém zavření dveří dochází k jejich uzamčení, a tím snížení rizika vloupání do bytového domu. Levnější variantou je použití zámku s panikovou funkcí. Tato varianta umožňuje ponechání stávajícího dveřního otevírače (lidově bzučáku). Na dveřích je osazeno kování koule/klika. Z venkovní strany se zámek otevírá pomocí klíče, nebo pomocí elektrického impulzu z čtečky čipů nebo karet. Pro případnou návštěvu je možné dát impuls k otevření dveří z domácího telefonu. Podstatným rozdílem proti samozamykacímu zámku je nutnost zámek manuálně zamknout klíčem. Při odchodu z bytového domu se zámek odemkne stisknutím vnitřní kliky bez použití klíče – tím je splněn požadavek únikových dveří. Pokud se však zámek manuálně uzamkne, není možné otevření dveří přes elektrický impuls. Případné návštěvě musíte jít otevřít dveře sami, čímž se tato varianta stává pro majitele bytů nepohodlnou.

V obou případech je důležité věnovat zvláštní pozornost dveřnímu zavírači, který zajišťuje zavření dveřního křídla, a u samozamykacího zámku i uzamčení dveří. Je nutné použít dostatečně silný (zavírací síla 3–6 dle ČSN EN 1154) a spolehlivý zavírač, který bude odolávat jednak změnám teplot léto/zima – zajištěno bimetalovým průtokovým ventilem oleje, a bude schopen eliminovat komínový efekt, který se projevuje ve vícepodlažních domech. U zavíračů s vyšší zavírací silou je nutné počítat s větším odporem dveří při otevírání, případně si pořídit zavírač s pomocnou pružinou, která usnadňuje otevírání dveří v počáteční fázi otevření (0–150).

Samostatnou kapitolu tvoří blokované únikové východy, které zamezují volnému nekontrolovatelnému pohybu osob ve směru příchodu i odchodu. Norma připouští blokování pouze v případě, že je na únikové cestě počet osob dle ČSN 730818 maximálně 100 a nejedná se o úniky ze shromažďovacích prostorů (podle ČSN 730831). Dveře jsou tak v běžném provozu blokovány (jsou opatřené speciálními elektromechanickými, motorickými, kódovými nebo magnetickými zámky) a musejí být v případě evakuace osob odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Odblokování musí být v bytových domech samočinné pomocí EPS.

Bytové dveře

Bezpečnostní dveře
Bezpečnostní dveře

V současné době se doslova „roztrhl pytel“ s výrobci a dovozci bezpečnostních dveří do bytových domů. Když pomineme zákonné požadavky na zvukovou izolaci, minimální světlost otvoru a požadavky spojené s instalací do venkovního prostředí (pavlačové domy), které často nejsou dodržovány, tak nám stále zůstává v platnosti požadavek na požární odolnost těchto dveří. Byt je považován za samostatný požární úsek – obytnou buňku s normativním požadavkem na bezpečnost požárního uzávěru EI1 30 DP3 (popř. EW 30 DP3). Nesmyslné argumenty prodejců některých bezpečnostních dveří – „když stávající dveře nejsou požární, není nutné pořizovat nové bezpečnostní dveře s požární odolností“ – jsou v přímém rozporu s normou ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. V odstavci A 2.8 je přímo uvedeno, že pokud dojde k výměně vstupních bytových dveří, je nutné tyto dveře vyměnit za dveře požární s odolností EI1 30 DP3. Bezpečnostní bytové dveře jsou většinou dodávány včetně výměny bezpečnostní zárubně. Platí proto ohlašovací povinnost majitele bytu o výměně dveří. Z tohoto důvodu si je dobré vyžádat na dodavateli dveří veškerou dokumentaci.

Krátce si připomeňme i požární značení dveří. Označení třídy dveří EI a EW nám určuje místo měření teploty na odvrácené straně dveří. U třídy EW se měří teplo vycházející ze dveří a u třídy EI je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Číselné označení 30 nám určuje dobu v minutách, po kterou dokáží dveře vzdorovat plamenům, či vysokým teplotám. Zpravidla je možné se setkat s označením 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Označení DP3 nám určuje konstrukci dveří. Konkrétně označení DP3 nám říká, že dveře jsou vyrobeny z materiálu, který zvyšuje v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru. Jedná se zpravidla o dřevěné dveře nebo o kovové dveře, které na sobě mají dřevěnou nebo sololitovou desku o tloušťce větší než 1 mm. Označení DP1 se používá pro materiály nezvyšující v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru – takto bývají označeny celokovové dveře. DP2 je označení pro kombinovanou konstrukci výše uvedených materiálů.

Požadavek na požární odolnost dveří se dle ČSN 730834 vztahuje i na výměnu dveří společných prostor bytového domu, které jsou brány jako samostatné požární úseky. Jedná se o kočárkárny, sklepní prostory atd.

Je nutné upozornit na skutečnost s výše uvedeným související, že pokud ve vašem bytě začne hořet, je účelem bezpečnostních a protipožárních bytových dveří především ochránit unikající osoby z vyšších pater. Evakuační cesta, tedy schodiště v bytovém domě, je vedeno v těsném sousedství bytových dveří. Pokud nejsou dveře vyrobeny, dodány a namontovány v souladu s výše uvedenými normami, může sálající teplo z dveří, nebo dokonce plameny procházející dveřmi zabránit obyvatelům domu v bezpečném opuštění bytového domu. V tomto případě se majitel bytu dopouští trestného činu ohrožení osob a stává se odpovědným za případnou újmu. Je proto velmi důležité věnovat výběru výrobce i dodavatele dveří velkou pozornost, nenechat se zlákat pochybnými akcemi, neřídit se pouze cenou a především dbát na odborné znalosti, zkušenosti, dobu fungování na trhu a renomé dodavatelské firmy.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování