Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Návrh nového etického kodexu člena AZKS

Etický kodex člena Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

Preambule

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z.s. (dále jen „AZKS“) vydává v rámci vytváření podmínek a pravidel napomáhajících při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v klíčařský trh, tento Etický kodex člena AZKS. Kodex je souborem základních pravidel etického a profesionálního jednání člena AZKS v oblasti poskytování služeb při výrobě klíčů, montáže mechanických zábranných a zámkových systémů, nouzového otevírání zámků, automobilů, trezorů a souvisejících služeb.

Smyslem Etického kodexu člena AZKS (dále jen „Kodex“) je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti v AZKS.

Základní ustanovení

Člen AZKS je vždy při výkonu své činnosti povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, všechna ustanovení Kodexu AZKS, postupovat při výkonu své činnosti s odbornou péčí a počínat si tak, aby jeho jednání bylo v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dobrými mravy.

Obecné zásady členů ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti

Svoji podnikatelskou činnost poskytují zákazníkům formou výrobků a služeb odpovídajícím maximální možné ochraně majetku a osob. Člen AZKS nikdy nezneužije technické znalosti zákazníka, poskytne mu pravdivé informace a seznámí jej s nutností komplexního a systémového přístupu k zajištění kvalitní ochrany majetku. Ve svých nabídkách, projektech, výrobcích a službách nabízí vždy nejvyšší kvalitu odpovídající reálné potřebě. Dodávané mechanické zábranné, mechatronické a elektronické zámkové systémy vždy odpovídají evropským nebo národním normám. Tam, kde to předpisy a pojišťovací podmínky vyžadují, používají výhradně výrobky, které mají osvědčení státem akreditovaných zkušebních laboratoří nebo autorizovaných osob a vyhovují požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Obecné zásady členů ve vzájemných vztazích

Členové AZKS aktivně soutěží v mnohých podnikatelských aktivitách a svoji činnost na trhu řídí v souladu s pravidly čestné soutěže a v souladu s příslušnými zákony o hospodářské soutěži. Informace o konkurenci získávají členové AZKS výhradně čestným a zákonným způsobem.

Obecné zásady členů při výrobě klíčů

Člen AZKS nevyrobí kopie klíčů v případech, kdy je zřejmé, že k pořízení kopie klíčů je zapotřebí předložit bezpečnostní kartu nebo se jedná o zákaznický profil klíče, který je ve vlastnictví jiného výrobce klíčů, a to člena i nečlena AZKS.

Reprezentace

Člen asociace svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost AZKS.

Dohled nad dodržováním Kodexu

V případě rozporů mezi členy se tyto rozpory řeší především vzájemnou dohodou nebo prostřednictvím smírčí komise zřizované pro tyto případy prezídiem asociace. AZKS dohlíží na dodržování pravidel stanovených Kodexem. V případě porušení pravidel Kodexu přijme člen AZKS opatření vedoucí k odstranění závadného stavu a informuje o nich prezídium AZKS. V opačném případě bere na vědomí, že může být jeho členství v AZKS okamžitě ukončeno.

Závěrečná ustanovení

Členové AZKS seznámí své zaměstnance s Kodexem a zajistí, aby jej dodržovali. Etický kodex člena AZKS byl schválen dne 17. dubna 2015 a nabývá účinnosti dne 1. května 2015.

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování