Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Usnesení z náhradní Valné hromady členů "AZKS ČR" konané dne 11.4.2014 v hotelu "ALLVET"- Vyškov

Usnesení z náhradní Valné hromady členů „AZKS ČR“ konané dne 11.4.2014 v hotelu „ALLVET“-Vyškov.

Na pozvání firmy Rostex s.r.o. se uskutečnila exkurze v podniku s prezentací nových výrobků.

Dle prezenční listiny bylo konstatováno, že je přítomno pouze 22 členů, a tím nebyla VH usnášející.VH byla přerušena na 15min a svolána náhradní Valná hromada.

Všem členů AZKS byla zaslána písemná pozvánka s programem na VH. K programu nebylo připomínek.

Valná hromada souhlasí.

-s mandatovou komisí ve složení Doc.Bajer-předseda,Mahdal-člen,Jakubík-člen

(zvoleni jednomyslně)

-s návrhovou komisí ve složení Ing.Dolejš-předseda,Novotný-člen,Mgr.Blahák-člen

(zvolení jednomyslně)

-s přijetím nových členů:

•Kopecký Jiří – KEY NONSTOP, spol. s r.o., Praha (hlasováno 20x pro,0 zdržel,1x proti)

•Staněk Jiří – JH Servis, Vodňany (hlasováno 21/0/0)

•Kobylák David – Servis trezorů, Praha (hlasováno 21/0/0)

•Krejčí Václav – A-DRO, spol. s r.o., Velké Meziříčí (hlasováno 20/0/1)

•Hájek Václav – PANDOR, České Budějovice (hlasováno 20/0/1)-omluven

•Záviš Filip – Frýdek-Místek (hlasováno 20/0/1)-omluven

-s návrhem na změnu stanov

Zasílání pozvánek a faktur elektronickou formou (hlasování 23/0/1)

Placení členských příspěvků dle splatnosti faktury (hlasování 23/0/1)

     Vstup AZKS jako přidruženého člena do AGA ( hlasování 23/0/1)

     Změna platby členského příspěvku – (hlasování 19/3/2)

   - Právnická nebo fyz. osoba výdělečně činná nad 5 zaměst. –2000,- Kč/rok

    -Právnická nebo fyzi. osoba výdělečně činná do 5 zaměst. –1000,- Kč/rok

    -Důchodce bez výdělečné činnosti – bez poplatku(čestný člen)

-s použití časopisu „Zámkař“ na vlastních www stránkách členů

Valná hromada bere na vědomí:

-s přijetím čestných členů (dle stanov rozhoduje prezidium AZKS)

•FESTA Dveře,Ing.Nigrin Přemysl,  Lom u Mostu

•Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta

aplikované informatiky,Ing. Ivanka Ján,

•Nechutný Richard – Centrum klíčů, Plzeň

Převedení řádného člena na čestného člena:

•Vališ Jaroslav – Klíčová služba, Břeclav

 

-Zprávu o činnosti přednesenou Ing.Kratochvílem

-Zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh  rozpočtu na rok 2014 Mgr.Bahák

- Zprávu dozorčí rady Doc.Bajer (viz.zápisy ze zasedání DR ze dne 22.11.2013 a ze dne  1.4.2014).Daňové přiznání ze rok 2013 bude odevzdáno v termínu do 30.6.2014 Ing.Viktorinem-daňovým poradcem.

- Informace zástupce pro POLSKO Ing.Dolejš

- Kontrola plnění usnesení z minulé VH pan  Mahdal

-Plán činnosti na 2014  Mgr.Ivanovová,Burian  

-Plánovaná školení a návštěvy v roce 2014

-Náplň časopisu „Zámkař“

                  

Valná hromada ukládá prezidiu:

-veškeré materiály,které byly projednány na náhradní VH uložit na www.azks.eu a informovat členskou základnu.

-prezidiu zpracovat stanovy „AZKS“ dle nového občanského zákoníku a chválit na nejbližší VH.

(Postavení společenstev a jiných občanských sdružení,upravoval zákon č.83/1990 o sdružování občanů pozbývá účinnosti dnem 1.1.2014.Nový občanský zákoník nezná pojem „občanské sdružení“ ale používá se pojem „spolek“ dle §214 odst.1 nového občanského zákoníku).

-uskutečnit školení členů „AZKS“ a členů“ PSLSK“ v Šenově u Ostravy v termínu 6.10.2014 nebo 20.10.2014.Pozvání Polských kolegů zajistí Ing.Dolejš.

-zajistit  vydání časopisu „Zámkař“ č.3.a č. 4  v roce 2014 s aktuálními informacemi

 

Na závěr náhradní Valné hromady bylo hlasováno:

19 členů bylo pro, 2 se zdrželi, 2 proti

Usnesení  bylo schváleno většinou hlasů a je právoplatné.

Zpracoval:Ing.Dolejš

Za návrhovou komisi:Ing.Dolejš v.r. Novotný Jan v.r.,Mgr.Blahák v.r. 

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování