Členové asociace

mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Partneři

Čestní členové:


ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

TREZOR TEST s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Asociace českých lockpickerů.

Asociace českých lockpickerů

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH SERWISÓW KLUCZOWYCH

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

Cech mechanických zámkových systémů

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, z.s.

Úvodní informace

Vážení členové asociace a návštěvníci těchto stránek, vítejte na internetových stránkách Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky, z.s.

Je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je využíváme.

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky, z.s., se sídlem Bystročice 99, Olomouc, 779 00, IČ: 22761632, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka  L 10071 v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění. (Dále jen „Správce“ nebo „Asociace“)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Právní základ

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Účel

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů k těmto účelům:

  • registrace na konkrétní vzdělávací akce, semináře – dle závazné přihlášky(jméno, příjmení, titul, datum narození (pro vystavení Potvrzení o účasti či Osvědčení), e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, adresa zaměstnavatele, IČ, DIČ;
  • vedení databáze pro přímý marketing(jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa);
  • registrace nového člena asociace do databázedle závazné přihlášky (jméno, příjmení, titul, telefonní kontakt, e-mailová adresa, datum narození, adresa zaměstnavatele, IČ, DIČ, adresa člena, kontaktní osobu, podpis člena, případně podpis zástupce zaměstnavatele).

Cookies

Správce zpracovává využitítím cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webové stránce: www.azks.cz

Zpracování cookies je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Na našich internetových stránkách naleznete tlačítko sociální sítě Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tlačítko lze aktivovat pouze úmyslně (kliknutím). Kliknete-li na tlačítko, bude informace o tom předána do sociální sítě a použita podle strategie ochrany dat sítě. Pokud na tlačítko nekliknete, žádné údaje se do sociální sítě nepřenášejí. Kliknutím na tlačítko vyjadřujete souhlas s komunikací v příslušné sociální síti, je nutné se přihlásit. Po kliknutí na takové tlačítko nemáme nadále kontrolu nad shromažďovanými a zpracovávanými údaji. Neneseme odpovědnost za další zpracování osobních údajů a nejsme v tomto případě řídicím subjektem ve smyslu GDPR.

Uchování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Zákonnými předpisy jsou stanoveny různé podmínky a povinnosti pro období uchovávání osobních údajů. Po uplynutí předepsaných období se údaje obvyklým způsobem mažou. Údaje, na které se uvedené předpisy nevztahují, se mažou, jakmile účel podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pomine. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů nestanoví jinak, uchováváme shromažďované údaje po dobu potřebnou pro výše uvedené účely.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, popř. po celou dobu, kdy je dán oprávněný zájem Správce. Obchodní sdělení jsou zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies budou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies jsou povoleny ve Vašem prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na asociaci vztahují.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

  • zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • zpracovatel účetních dokladů a daňový poradce

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup

Máte právo od nás na vyžádání získat informace o osobních údajích, které o vás evidujeme a zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném čl. 15 GDPR. S požadavkem se obraťte na sekretariát asociace.

Právo na úpravy

Na vyžádání máte právo na provedení úprav nesprávných osobních údajů, a to bez neopodstatněných odkladů, v souladu s čl. 16 GDPR. S požadavkem se obraťte na sekretariát asociace.

Právo na výmaz

Ve smyslu stanoveném čl. 17 GDPR máte právo na okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají („právo být zapomenut“). Můžete tak učinit, pokud osobní údaje již nejsou nadále potřebné k účelu, pro který byly zpracovány, dále pokud si přejete odvolat váš souhlas se zpracováním, nebo v případě, kdy pominul zákonný podklad pro zpracování údajů (a nebyl nahrazen jiným legitimním opodstatněním ke zpracování. S požadavkem se obraťte na sekretariát asociace.

Právo na omezení zpracování

Pokud jsou splněna kritéria stanovená článkem 18 GDPR, máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Článek stanoví, že toto omezení může být požadováno
v případě nezákonného zpracování a příslušná osoba nežádá vymazání, ale pouze omezení rozsahu zpracovávání osobních údajů, nebo v případě, že osoba nesouhlasí se zpracováním podle čl. 21 (1) GDPR a není jasný legitimní důvod převyšující zájem osoby, která
je subjektem osobních údajů. S požadavkem se obraťte na sekretariát asociace.

Právo na námitky

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku námitky proti zpracování vašich osobních údajů, v závislosti na konkrétní situaci. Pokud nebudeme moci prokázat právní základ zpracování, který převáží nad ochranou vašich zájmů, práv a svobod, nebo pokud zpracování nebude podloženo uplatněním či ochranou zákonných nároků, vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat. S požadavkem se obraťte na sekretariát asociace.

Právo na stížnost u orgánu dohledu

Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů je z naší strany nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost na naši společnost u orgánu dohledu. Tím je v České republice:  Úřad pro ochranu osobních údajůhttps://www.uoou.cz/

Bezpečnost a mlčenlivost

Tímto prohlašujeme, že nakládání s Vašimi osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou z naší strany zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Dovolujeme si Vás tímto ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Veškeré osobní údaje v papírové formě jsou uschovány v uzamykatelné skříni a zabráněny tak proti manipulaci cizích osob. Po uplynutí doby nezbytně nutné pro archivaci, jsou dokumenty skartovány.  Účetní doklady – faktury a další účetní doklady vystavené správcem jsou
v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány
i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje správce smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

ÚČINNOST

Zásady pro zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Soubory

název velikost popis typ
Souhlas 43.74 KB pdf

Přihlášení

Vyhledávání


LOCK FEST

AZKS na FACEBOOKu


Copyright © 2012 Fusek - Design

Autor stránek nenese žádnou zodpovědnost za náplň stránek ani její stylistické zpracování